Kup więcej niż jeden kurs i odbierz -50 zł na każdy kolejny!

*Kursy muszą być zakupione w jednym zamówieniu. Rabat nalicza się automatycznie w koszyku.

Dołącz i odbierz bonus jeszcze przez

dni
godzin
minut
sekund
Promocja zakończona

Cały materiał z geografii
bez wychodzenia z domu!

Wymagania maturalne do egzaminu w starej formule na poziomie rozszerzonym krok po kroku
z kursem maturalnym online

Czym jest kurs maturalny online i co zawiera?

Kurs maturalny jest kompleksowym przygotowaniem do matury z geografii na poziomie rozszerzonym. Jest bardziej elastyczną i wygodną alternatywą dla tradycyjnych korepetycji (nawet tych online). Kurs został przygotowany wcześniej i ułożony w taki sposób, żeby dać Ci maksymalną swobodę nauki i jednocześnie przeprowadzić Cię za rękę przez cały proces.

MATERIAŁY VIDEO

Każdy uczestnik ma swoje własne konto, na którym znajdują się wszystkie zakupione lekcje. Każda lekcja zawiera nagrania z omówieniem teorii i przykładowymi zadaniami z rozwiązaniem krok po kroku. W ramach dostępu możesz oglądać wszystkie materiały video nieograniczoną ilość razy i o dowolnej porze.

KONTAKT Z NAUCZYCIELEM I KURSANTAMI

Do każdej lekcji dołączona została sekcja komentarzy, aby w przypadku jakichkolwiek wątpliwości można było od razu je wyjaśnić – odpowiadam na każde zadane pytanie! Możesz też napisać do mnie wiadomość prywatną, jeśli uznasz, że bardziej odpowiada Ci taka forma. Na platformie działa również grupa dla kursantów, gdzie uczestnicy mogą wzajemnie się motywować.

KONTAKT Z NAUCZYCIELEM I KURSANTAMI

Do każdej lekcji dołączona została sekcja komentarzy, aby w przypadku jakichkolwiek wątpliwości można było od razu je wyjaśnić – odpowiadam na każde zadane pytanie! Możesz też napisać do mnie wiadomość prywatną, jeśli uznasz, że bardziej odpowiada Ci taka forma. Na platformie działa również grupa dla kursantów, gdzie uczestnicy mogą wzajemnie się motywować.

REGULARNE TESTY

Raz w miesiącu zadaję Ci do rozwiązania arkusz maturalny, w którym sprawdzasz swoje umiejętności. Prace sprawdzają doświadczeni nauczyciele, którzy wyłapią również nieprecyzyjne odpowiedzi i dadzą Ci wskazówki, dzięki którym Twoje wyniki będą coraz lepsze (sprawdzanie prac dostępne w wersji VIP).

Pomyśl – czy zdarza się, że:

Jeśli przynajmniej raz zdarzyło Ci się pomyśleć „tak”, to ten kurs Ci pomoże!

Dla kogo jest ten kurs?

Dla maturzystów, którzy chcą powtórzyć materiał ze szkoły średniej przed egzaminem

Dla uczniów młodszych klas, którzy potrzebują pomocy w bieżących tematach

Dla osób, które poprawiają maturę po latach i potrzebują na nowo przerobić cały materiał od A do Z

O mnie

Hej! 

Nazywam się Agata Dąbrowa, jestem nauczycielką przedmiotów przyrodniczych i …uwielbiam swoją pracę! Już jako studentka wiedziałam (ukończyłam geografię z biologią oraz geografię turystyczną na Uniwersytecie Wrocławskim), że pokazywanie innym piękna świata to moje życiowe powołanie. Pewnie dlatego nie tylko uczę geografii, ale jestem też przewodnikiem górskim. Swój przedmiot znam więc od strony teorii, ale i praktyki. Zaprowadzę Cię w góry i do matury!

 

Jak to zrobię? Postawię na konkretne informacje i jasny proces nauki. Geografia – jako jedno z najczęściej wybieranych rozszerzeń – to bowiem niekiedy niedoceniany przeciwnik. Ze mną nic Cię nie zaskoczy (nawet klimat!)

Dlaczego warto skorzystać z kursu online?

Mój kurs maturalny przygotuje Cię kompleksowo do matury z geografii. Specjalizuję się w nauczaniu online, dlatego realizując lekcje, masz wrażenie jakbym była obok. Jednocześnie możesz bez limitu wracać do lekcji, które chcesz powtórzyć i dopasowujesz proces nauki do siebie. 

1

Uczysz się, kiedy chcesz

Z lekcjami online to Ty decydujesz kiedy się uczysz. Potrzebujesz przerwy? Nie ma problemu, nic Ci nie przepadnie!

2

Pracujemy razem

Na każdej lekcji rozwiązujemy wspólnie zadania maturalne. Jeśli cokolwiek sprawia Ci trudność, to możesz o to od razu dopytać.

3

Powtarzasz, gdy potrzebujesz

Potrzebujesz wrócić do jakiegoś tematu? Dzięki lekcjom online masz dostęp do materiałów 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.

Zobacz opinie moich kursantów:

Kurs zawiera ok. 24 h nagrań uporządkowanych w moduły:

1

Źródła informacji geograficznej i metody badań

 • Graficzne i kartograficzne metody przedstawiania informacji geograficznej
 • Czytanie i interpretowanie treści różnych map
 • Wykorzystania narzędzi GIS do analiz zróżnicowania przestrzennego środowiska geograficznego
 • podstawowe ilościowe i jakościowe metody badań geograficznych oraz możliwości ich wykorzystania

2

Ziemia we Wszechświecie

 • Ziemia jako planeta Układu Słonecznego
 • Cechy ruchów Ziemi i ich następstwa
 • Ciała niebieskie tworzące Układ Słoneczny
 • Wysokość górowania Słońca

3

Atmosfera

 • Czynniki klimatotwórcze
 • Rozkład temperatury powietrza i ciśnienia atmosferycznego na Ziemi
 • Mechanizm cyrkulacji atmosferycznej i rozkład opadów atmosferycznych na Ziemi
 • Strefy klimatyczne i typy klimatów na Ziemi

4

Hydrosfera

 • Cechy fizykochemiczne wód morskich
 • Mechanizm powstawania i układ powierzchniowych prądów morskich

5

Litosfera

 • Związek budowy wnętrza Ziemi z ruchem płyt litosfery
 • Przebieg głównych procesów wewnętrznych prowadzących do urozmaicenia powierzchni Ziemi
 • Rodzaje skał oraz ich gospodarcze zastosowanie

6

Procesy geologiczne i geomorfologiczne

 • Najważniejsze wydarzenia geologiczne i przyrodnicze w dziejach Ziemi
 • Skały, geneza skał magmowych, osadowych i przeobrażonych
 • Zjawiska wietrzenia fizycznego i chemicznego, krasowienia
 • Czynniki przyrodnicze i działalność człowieka na grawitacyjne ruchy masowe
 

7

Pedosfera i biosfera

 • Cechy głównych typów gleb strefowych, niestrefowych i ich rozmieszczenie na Ziemi
 • Typ gleby
 • Przydatność rolnicza wybranych typów gleb na świecie

8

Podział polityczny świata i poziom rozwoju społeczno-gospodarczego

 • Obszary kolonialne krajów europejskich
 • Przyczyny, pozytywne i negatywne skutki integracji politycznej i gospodarczej na świecie

9

Struktury demograficzne i społeczne

 • Obszary koncentracji ludności i małej gęstości zaludnienia
 • Zmiany liczby ludności świata
 • Etapy rozwoju demograficznego ludności

10

Procesy osadnicze, urbanizacja

 • Przyczyny i skutki urbanizacji oraz zróżnicowanie wskaźnika urbanizacji
 • Funkcje, typy fizjonomiczne miast i formy zespołów miejskich na świecie

11

Gospodarka świata

 • Przyczyny i twierdzenia o prawidłowościach w zakresie zmiany roli sektorów gospodarki
 • Przejawy procesów globalizacji w aspekcie gospodarczym, społecznym i politycznym
 • Struktura i kierunki międzynarodowej wymiany towarowej
 • Główne cechy gospodarki opartej na wiedzyi czynniki wpływające na jej innowacyjność

12

Rolnictwo

 • Wpływ czynników przyrodniczych i pozaprzyrodniczych na rozwój rolnictwa na świecie
 • Zasięg geograficzny głównych upraw i chowu zwierząt na świecie
 • Zróżnicowanie przestrzenne wskaźnika lesistości na świecie i w Polsce
 • Różne typy rolnictwa na świecie 

13

Przemysł i budownictwo

 • Rola czynników lokalizacji przemysłu oraz ich wpływ na rozmieszczenie i rozwój wybranych jego działów                
 • Cechy przemysłu tradycyjnego i przemysłu zaawansowanych technologii
 • Przebieg i konsekwencje procesów deindustrializacji w wybranych państwach świata
 • Zmiany w strukturze zużycia energii, z uwzględnieniem podziału na źródła odnawialne i nieodnawialne
 • Stan i zmiany bilansu energetycznego świata i Polskie. 

14

Usługi

 • zróżnicowanie sektora usługowego 
 • stopień zaspokojenia potrzeb na usługi podstawowe i wyspecjalizowane w państwach o różnym poziomie rozwoju gospodarczego
 • znaczenie usług oraz handlowej wymiany towarowej w rozwoju społeczno-gospodarczym świata
 • rola telekomunikacji w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego

15

Środowisko przyrodnicze Polski

 • główne regiony fizycznogeograficzne Polski
 • główne jednostki geologiczne występujące na obszarze Polski
 • rozmieszczenie głównych zasobów surowców mineralnych Polski 
 • przyczyny i skutki niedoboru wody w wybranych regionach Polski 
 • konieczność działań na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego w Polsce

16

Wpływ człowieka na środowisko

 • wpływ działalności człowieka na powstawanie smogu typu londyńskiego i fotochemicznego
 • wpływ wielkich inwestycji hydrologicznych na środowisko geograficzne
 • wpływ działalności rolniczej na środowisko przyrodnicze; wpływ górnictwa na środowisko przyrodnicze na przykładzie odkrywkowych i głębinowych kopalni w Polsce i na świecie
 • wpływ dynamicznego rozwoju turystyki na środowisko geograficzne

17

Krajobrazy Polski i Morze Bałtyckie

 • cechy rzeźby i wyjaśnia wpływ procesów wewnętrznych i zewnętrznych na ukształtowanie powierzchni głównych jednostek fizycznogeograficznych Polski
 • środowisko przyrodnicze Tatr Zachodnich i Wysokich
 • specyficzne cechy środowiska przyrodniczego Sudetów, Gór Świętokrzyskich i Bieszczad
 • wpływ skał węglanowych i lessowych wyżyn Polski na elementy środowiska przyrodniczego

18

Społeczeństwo i gospodarka Polski

 • struktura demograficzna ludności Polski na podstawie danych liczbowych oraz piramidy wieku i płci 
 • zmiany liczby ludności, przyrostu naturalnego i rzeczywistego ludności Polski
 • przestrzenne zróżnicowanie salda migracji w Polsce 
 • obszary o najkorzystniejszych warunkach dla rozwoju rolnictwa; cechy systemu rolnictwa ekologicznego w Polsce; oznakowanie żywności ekologicznej

19

Zróżnicowanie społeczno-kulturowe

 • poziom życia ludności (w zakresie stanu środowiska, warunków mieszkaniowych, infrastruktury komunalnej, dostępu do kultury, oświaty i ochrony zdrowia) w wybranych regionach Polski
 • zróżnicowanie przestrzenne zachowań prokreacyjnych Polaków
 • zalet i wad życia na wsi i w miastach różnej wielkości

20

Problemy środowiskowe świata

 • geozagrożenia meteorologiczne i klimatyczne; sztormy, powódź i tsunami 
 • geneza i skutki geologicznych zagrożeń (wulkanizm, trzęsienia ziemi, powstawanie lejów krasowych)
 • regiony występowania geozagrożeń i przykłady działań ograniczających ich skutki
 • przyrodnicze i antropogeniczne przyczyny intensywnej erozji gleb
 • wpływu deforestacji i innych czynników na zmiany klimatu na Ziemi 

21

Problemy polityczne świata

 • główne problemy funkcjonowania Unii Europejskiej 
 • najnowsze zmiany na mapie politycznej świata

22

Problemy społeczne świata

 • problemy demograficzne w skali globalnej i krajowej
 • wpływ procesów starzenia się ludności na życie społeczne i gospodarkę
 • migracje oraz przebieg ważniejszych fal migracyjnych historycznych i współczesnych na świecie
 • przyczyny i skutki bezrobocia 
 

23

Problemy gospodarcze świata

 • najbiedniejsze i najbogatsze państwa; działania dążące do zmniejszania dysproporcji w rozwoju gospodarczym 
 • wpływ korporacji transnarodowych na gospodarkę
 • problem zadłużenia krajów i obywateli.

24

Życie człowieka na świecie

 • pojęcie jakości życia człowieka oraz  hipotezy dotyczące przyczyn jego zróżnicowania na świecie
 • poziom zaspokojenia potrzeb żywieniowych mieszkańców różnych regionów świata
 • prawidłowości w zakresie rozmieszczenia najbardziej rozpowszechnionych chorób na świecie
 • poczucia bezpieczeństwa mieszkańców oraz konsekwencje zróżnicowania jakości życia człowieka w różnych regionach i krajach świata. 

25

Sąsiedzi Polski

 • Niemcy
 • Republika Czeska
 • Słowacja
 • Ukraina
 • Białoruś
 • Litwa
 • Federacja Rosyjska

26

Rozwój gospodarczy Niemiec

 • przyczyny dynamicznego rozwoju gospodarczego Niemiec.

27

Przemiany Ukrainy, zróżnicowanie Rosji

 • przemiany w Ukrainie,
 • zróżnicowanie przyrodnicze, narodowościowe, kulturowe i gospodarcze Rosji.

Dołącz teraz i odbierz bonus:

10 najtrudniejszych zadań maturalnych (wraz z omówieniem)

Dołącz i odbierz bonus jeszcze przez

dni
godzin
minut
sekund
Promocja zakończona

WYBIERZ SWÓJ PAKIET

WERSJA

STANDARD 799 zł

WERSJA

VIP 999 zł

Pomyśl tylko, jakie byłoby to uczucie...

Najczęstsze pytania:

Jak wygląda typowa lekcja?

Każda lekcja zaczyna się od wprowadzenia – tłumaczę dane zagadnienie od podstaw. Następnie rozwiązuję przechodzimy do zadań maturalnych (znajdziesz tu zarówno zadania maturalne jak i autorskie, zbliżone do tych, które pojawiają się na maturze), które są ułożone poziomem trudności. Każde zadanie omawiam krok po kroku, dzięki czemu możesz zawsze sprawdzić swój tok myślenia na dowolnym etapie zadania.

Czy jeśli czegoś nie zrozumiem, to mogę zadawać pytania?

Tak! Pod każdą lekcją znajdziesz sekcję komentarzy – możesz tam zadać dowolne pytanie do lekcji, a ja odpowiem Ci w tym samym miejscu. Dzięki temu będziesz je mieć zawsze pod ręką. 

Czy mogę wypróbować lekcje online przed zakupem?

Oczywiście – wystarczy, że klikniesz tutaj, a przekieruję Cię do bezpłatnej lekcji o źródłach informacji geograficznej. To pełnowartościowy produkt – dokładnie w ten sposób wyglądają wszystkie moje lekcje. Aby móc skorzystać z lekcji próbnej musisz mieć konto na platformie. Jeśli go jeszcze nie masz – możesz bezpłatnie założyć je tutaj: zarejestruj się

Na jak długo dostaję dostęp do kursu?

Dostęp do nagrań i grupy masz przez okrągły rok kalendarzowy od czasu zakupu.

Czy mogę zapłacić w ratach?

Tak, jest możliwość zakupu na raty dla zakupów powyżej 300 zł. Ty decydujesz, na ile rat chcesz rozłożyć płatność. O tym jak z nich skorzystać dowiesz się z instrukcji.
Uwaga – płatności ratalne są obsługiwane przez bank, nie mamy wpływu na decyzję o przyznaniu rat ani wglądu do płatności ratalnej.